Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia  |  Elérhetőségek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a névre szóló jegyek és bérletek kiállításához, a beléptetéshez, valamint a klubkártya kiváltásához kapcsolódó adatkezelési, adatvédelmi tevékenységről

1) Bevezetés

A ETO Futball & Futsal Kft. (a továbbiakban: adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy hivatalos honlapjával www.eto.hu, illetve az általa a jegy-, bérlet- és klubkártya kiállítással, értékesítéssel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, és e szabályokat és elvárásokat minden, vele közreműködő adatfeldolgozóval is érvényesítteti.

Az ETO FC Győr fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, amelyről a változtatások hatálybalépését megelőző 15 nappal honlapján közzétett közleményben értesíti a felhasználókat.

Amennyiben bármely felhasználónak akár jelen közleményben foglaltakkal vagy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése van, azt felteheti postai úton ETO Futball & Futsal Kft. 9027 Győr, Nagysándor J. u. 31. vagy e-mailben titkarsag@eto.hu.

Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik az MLSZ közreműködésével üzemeltetett klubkártya rendszerben klubkártyát kiváltó személyekre.

Jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a sportszervezet weboldalán, a www.eto.hu/adatvedelem linken.

Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik az MLSZ közreműködésével üzemeltetett klubkártya rendszerben klubkártyát kiváltó személyekre.

2) Az adatkezelő megjelölése, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése:

ETO Futball & Futsal Kft.

9027 Győr, Nagysándor J. u. 31.

Az adatkezelő levelezési címe: 9027 Győr, Nagysándor J. u. 31.

Az adatkezelő elektronikus levélcíme: titkarsag@eto.hu

Az adatkezelő honlapja: www.eto.hu

3) Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere

Az adatkezelés lényeges körülményeit az alábbi törvények szabályozzák:

* az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

* a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 71-73. §-ai és a 76/A. §-a;

* a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.).

Az adatkezelő alapvetően két egymástól teljesen elkülönülő adatkört kezel.

Ennek megfelelően az egyik adatkörben a személyes adatok rögzítésének, tárolásának a jogalapja - az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban - a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében szereplő törvényi felhatalmazás (a továbbiakban: törvényi adatkezelés).

A kapcsolattartáshoz, valamint a marketing célú adatkezeléshez megadható adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban kizárólag az érintett hozzájárulása lehet (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

A sportrendészeti nyilvántartásból történő adatlekérdezés jogalapja a Sporttörvény 72/A. § (8) bekezdésén és a Sporttörvény 73. § (6) bekezdésén alapuló törvényi felhatalmazás.

4) A kezelhető személyes adatok köre

A törvényi adatkezelés körét a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdése határozza meg.

Eszerint, a néző

a) neve,

b) születési helye és ideje,

c) anyja neve,

d) lakcíme

kezelhető.

Az a) és b) pontban megjelölt adatok rögzítése a klubkártya kibocsátásához elengedhetetlenül szükséges.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, előzetesen egyértelműen és kifejezetten adott hozzájárulás birtokában az érintett választása szerint a kapcsolattartási célra megadott adatok és/vagy Grt. 6. § (1)-(2) bekezdés szerinti, marketing célra magadott adatok kezelhetők.

Kapcsolattartásra és/vagy marketing célból az adatkezelő csak a néző

a) nevét;

b) elektronikus levélcímét;

c) ilyen hiányában telefonszámát és/vagy

d) postai levelezési címét kérheti.

A klubkártya megrendeléséhez, a kiállítás meggyorsításához az elektronikus úton történő előzetes regisztráció alkalmával a kért adatok feltöltése egyben az Infotv. 5. § (1) bekezdés a pontja szerinti hozzájárulásnak minősül, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - a klubkártya kiállításához szükséges, vagy a további kapcsolattartásra is kiterjedő - kezeléséhez.

5) Az adatkezelés célja

A törvényi adatkezelés esetében a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatok kezelésének célja a sportrendezvények biztonságának védelme, az erőszak és rendzavarás megelőzése érdekében a jog és/vagy pályarendszabály sértő személy kilétének megállapítása, a kitiltott, eltiltott vagy kizárt személy részére a jegy- vagy bérletértékesítés, illetve a klubkártya kiállításának megtagadása, valamint a sportrendezvényre történő belépés megakadályozása.

Emellett a törvényi adatkezelés körében kezelt személyes adat a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényen történő részvételből való kizárás céljából használható fel.

A klubkártya igény regisztrációja során, vagy a klubkártya kiváltásakor kért további, adatok (pl. levelezési cím, elektronikus levélcím, stb.) megadása az érintett adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulásának minősül.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a klubkártya kiadása, visszavonása, megújítása, stb. érdekében a szurkolók és a klubkártya kibocsátója közötti kapcsolattartás, és/vagy az érintett tájékoztatása az adatkezelő által szervezett sport- és egyéb rendezvényekről, a klubkártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételének lehetőségéről, valamint részére egyedi kereskedelmi ajánlatok eljuttatása.

6) Az adatkezelés időtartama

A törvényi adatkezelés körébe vont adatok a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a belépőjegy, bérlet, illetve a klubkártya érvényességének lejártát követő 3 munkanapig tarthatók nyilván. Ezen időtartam elteltével, vagy a klubkártya érvénytelenítésekor a személyes adatokat a rendszer automatikusan törli.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében megadott személyes adatok a klubkártya lejártáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetők.

Az Infotv. értelmében az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely

tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Ezeket az adatokat az adatkezelő az Infotv. 15. § (3) bekezdése alapján 5 évig tartja nyilván.

7) Az adatfeldolgozásra jogosult személye

Az adatfeldolgozásra az adatkezelő és az adatfeldolgozó jogosult.

Adatfeldolgozó megjelölése, elérhetőségei:

Nádor Rendszerház Kft.

székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.

cégjegyzékszám: 01-09-074755

levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.

elektronikus levélcíme: info@nador.hu

honlapja: www.nador.hu

A Nádor Rendszerház Kft. a Stadionbiztonsági Rendszer üzemeltetője, a jegy-és bérletértékesítési rendszer támogatását adja, a klubkártya rendszerben adatok tárolását és karbantartását végzi az adatkezelő utasítása szerint.

TEX Hungary Kft.

székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

cégjegyzékszám: 01-09-877903

levelezési címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

elektronikus levélcíme: info@tex.hu, konyveles@tex.hu

klubkártya ügyekben: klubkartya@tex.hu

jegyértékesítéssel kapcsolatos ügyekben: mlsz.tex.hu

honlapja: www.tex.hu

A TEX Hungary Kft. a jegy- és bérletértékesítés esetében viszonteladó, a klubkártya rendszerben a futballkártyák, erre vonatkozó felhatalmazás esetén klubkártyák kiállítója.

e-Corvina Kft.

székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.

cégjegyzékszám: 01-09-718803

levelezési címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.

elektronikus levélcíme: info@e-corvina.hu

honlapja: www.ecorvina.hu

Az e-Corvina Kft. a klubkártya rendszer fejlesztője.

8) Hozzáférés az adatokhoz és az adattovábbítás

A Sporttörvény 72/A. § (8) bekezdésére tekintettel szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a klubkártya értékesítésekor a néző személyazonosságát egybevetheti a sportrendészeti nyilvántartás adataival.

A Sporttörvény rendelkezései alapján az adatkezelő az általa megbízott jegyértékesítő és a rendező szerv a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés céljából adatot igényelhet a sportrendészeti nyilvántartásból.

Az adatigénylés nem a személyes adatok megismerését lehetővé tevő formában történik.

A Sporttörvény rendelkezései értelmében a néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát. A beléptetéskor a rendező a belépőjegy, a bérlet birtokosának személyazonosságát

ellenőrizheti, és személyes adatait egybevetheti - a rendőrség felhívására egybeveti - a belépőjegy vagy a bérlet adataival.

Beléptető rendszer alkalmazása esetén, amennyiben a szervező a klubkártya használatát kötelezővé tette, a szervező a beléptetéskor a rendező útján a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyazonosságát úgy ellenőrizheti, hogy a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő személyes adatait egybevetheti - a rendőrség felhívására egybeveti - a belépőjegy vagy a bérlet birtokosa által bemutatott klubkártyához hozzárendelt, a törvényi adatkezelés körébe tartozó adatokkal.

A Sporttörvény 72/B. § (5) bekezdése alapján a belépőjegy, a bérlet, vagy a klubkártya érvényességének lejártát követő 3 munkanapon belül az érintett néző nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint lakcímét megkeresésre a nyomozó hatóság, az ügyészség, illetve a bíróság részére büntető- vagy szabálysértési eljárásban bizonyítási eszközként való felhasználás céljából továbbítani lehet.

A rendező a kizárás érdekében a rögzített személyes adatokat átadja a szervezőnek.

A szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba.

A Sporttörvény 72/A. § (7) bekezdése szerint a szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a belépőjegy vagy a bérlet értékesítésekor jogosult a néző személyazonosságát a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány és a klubkártya adatai alapján megállapítani.

Amennyiben a Klubkártya igénybevételével történő jegyvásárlás nem a Klubkártya kibocsátójánál történik, úgy a klubkártya rendszerben tárolt, a Klubkártyához kapcsolt személyes adatok továbbításra kerülnek a jegy kiállítója számára.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében kezelt adatok csak az érintett kifejezett hozzájárulásával továbbíthatók.

9) Az adat megismerésére jogosultak köre

A törvényi adatok megismerésére csak az adatkezelő, az adatfeldolgozó, valamint a törvényben hivatkozott hatóságok és csak a törvényben meghatározott cél elérése érdekében jogosultak.

Írásbeli szerződés alapján, az adatkezelő nevében Rába Bástya Kft. (9027. Győr, Martin u. 1.) a beléptetéskor a törvényben meghatározott és nyilvántartott személyes adatokat, valamint a személyazonosság igazolása érdekében bemutatott, ezt a célt szolgáló okmányban feltüntetett személyes adatokat megismerheti. Arról jegyzetet, felvételt csak abban az esetben készíthet, ha a sportlétesítményből eltávolítandó néző személyazonosságát kell megállapítania. Az így megismert adatokat csak a sportrendezvény szervezője vagy a helyszínre érkező hatóság részére történő átadás érdekében használhatja fel.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében megadott személyes adatok megismerésére csak a hozzájárulás címzettje és adatfeldolgozója jogosult.

10) Adatbiztonsági intézkedések

A Magyar Labdarúgó Szövetség közreműködésével létrehozott informatikai rendszer garantálja, hogy:

* a kezelt személyes adatokhoz csak az erre jogosultak férhetnek hozzá személyenként kiadott felhasználónév és jelszó birtokában;

* a rendszerben létrehozott szerepkörök biztosítják, hogy mindenki csak a munkájához szükséges mértékben férjen hozzá az adatokhoz;

* a személyes adatokkal kapcsolatos, az Infotv. 3. § 10. pontjában meghatározott műveleteket a rendszer rögzíti, azokat a rendszerhez csak felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek végezhetik el.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelően gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat tájékoztassa az adatvédelmi követelményekről.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a megismert személyes adatokat törvény alapján arra nem jogosult 3. személynek, vagy jelen adatkezelési tájékoztatóban nem említett személynek és/vagy az érintett hozzájárulása nélkül nem továbbítja.

Az adatkezelő az Infotv. 15. § (2) bekezdés szerinti adattovábbítási nyilvántartást vezet.

11) Az érintettet megillető jogok

A belépésre jogosult személyt az adatkezelés időtartamán belül megilleti

* a tájékoztatáshoz való jog,

* az adatok helyesbítéséhez való jog,

* az adatok zárolásához való jog,

* a tiltakozás joga.

Annak a nézőnek, aki érvényes belépőjegy birtokában a sportrendezvényt nem kívánja megtekinteni és a jegyét visszaadja a jegy-és bérletértékesítési rendszerben, illetőleg annak a nézőnek, aki a klubkártyája érvénytelenítését kezdeményezi a klubkártya, valamint a jegy- és bérletértékesítési rendszerben tárolt adatai megsemmisítéséhez van joga.

Az érintett személy az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

továbbá - amennyiben az adatok továbbítására is sor került - arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a tájékoztatást csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Az érintett személy az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő zárolja a kötelező adatkezelés kivételével nyilvántartott egyéb személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett az Infotv. 21. § (1) bekezdése értelmében tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

* ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

* ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

* törvényben meghatározott egyéb esetben.

A hozzájáruláson alapuló adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást az érintett bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a klubkártya kibocsátójánál. A klubkártya kibocsátója a klubkártya regisztrációjakor, vagy a klubkártya kiadásakor az igénylő által megadott elektronikus levélcímről az titkarsag@eto.hu elektronikus levélcímre érkező kérést minden további megerősítés kérése nélkül úgy kezeli, mint az érintett kifejezett akaratát.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre vonatkozó felhatalmazás a kibocsátó nevére és a 9027 Győr, Nagysándor J. u. 31. postacímre küldött, az elérhetőségi és a kezelt adatokat is tartalmazó levélben, vagy a direkt marketing üzeneteket tartalmazó elektronikus levélben elhelyezett, erre a célra szolgáló linken vonható vissza.

12) Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben bárki úgy ítéli meg, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett személy az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

A tájékoztatás, helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő, vagy a megbízásából direktmarketing tevékenységet végző személy vagy vállalkozás megsértette a Grt. rendelkezéseit, jogosult a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál a kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás megindítására.

13) Az adatvédelmi nyilvántartás száma

Kiadás alatt

Adatvédelmi tájékoztató - weboldal

Az ETO FC Győr honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal látogatóiról nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjthetünk és automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatóak, mint például az Ön által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a mi oldalunkra érkezett.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy ezen adatokból személyes adat nem nyerhető, az Ön kiléte nem megállapítható. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy amikor Ön egy weboldalunkat meglátogatja, automatikusan elhelyezhetünk a számítógépén információt. Ez egy ún. cookie file vagy hasonló formátum, ami sok segítséget nyújthat. Például a cookie segítségével személyre szabhatjuk oldalunkat, hogy az még inkább megfeleljen elvárásainak, igényeinek. A legtöbb böngészőben letörölheti a cookie-kat, letilthatja azok használatát, vagy figyelmeztetést kérhet, mielőtt egy cookie eltárolódik a gépén. Ezzel kapcsolatban a böngészője használati utasításában vagy Help részében találhat további információt.

Tájékoztatjuk, hogy az ETO FC Győr honlapját, és az ott közölt információkat rendszeresen ellenőrizzük, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az információk frissek és valódiak legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan információt talál a weboldalunkon, amelyik már nem aktuális. Az ETO FC Győr ezekért felelősséget nem vállal. Az ETO FC Győr nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok arra jogosulatlan személy vagy személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Kiemelt támogatóink

Támogatóink

Médiapartnereink

Partnereink